اطلاعیه مهم: ویرایش اطلاعات شخصی

اطلاعات کلی

9000004
اطلاعیه مهم: ویرایش اطلاعات شخصی
از کاربران محترم سامانه پژوهان خواهشمند است نسبت به ویرایش اطلاعات شخصی خود اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم تکمیل اطلاعات شخصی (مواردی که با ستاره قرمز مشخص شده)، مراحل ثبت مقاله با اشکال مواجه می گردد.
1395/10/13
 

اطلاعات تفصیلی

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد